JirosWorld - Jiro Ghianni's illustratie

Dutch, Amsterdam based, experimental conceptual nerdy fine artist.


Jiro Ghianni illustraties

Ja, ik maak werk in opdracht! Ik illustreer in verschillende stijlen van naïef tot realistisch. Meestal met een klare lijn, altijd handgetekend, en digitaal bijgewerkt, drukklaar in hoge resolutie of als vectorbestand. Als stripmaker en animatie-maker teken ik vaak voor maatschappelijk relevante organisaties. Thema's en beeld houden altijd rekening met diversiteit en inhoudelijke issues van de doelgroep. Bekijk hieronder enkele voorbeelden uit mijn portfolio.

Kosten 65 euro per uur exclusief BTW. of een afgesproken all-in stukprijs.

Het BTW tarief voor illustratie is 21%. Alleen als het autonoom, fysiek werk betreft (dat je thuis kunt ophangen) dan valt het werk onder 'levering beeldende kunst' en valt dit onder het 9% tarief.

Ook in te huren voor inhoudelijk advies.

Briefing illustratie-opdracht

Duidelijkheid over wat het moet worden is altijd lastig bij design. Een ontwerper heeft een goede 'briefing' nodig van wat je in je hoofd ziet! Anders blijft het onduidelijk en wordt het niet wat je nodig hebt.


1- voor wie is het ontwerp bedoeld? (B1 taal? Doelgroep?)
2- waar is het voor nodig/welk 'probleem' moet het oplossen?
3- welk medium wordt gebruikt (alleen posters/drukwerk of alleen internet/digitaal?)
4- zijn de teksten helemaal af en kloppend? Welke informatie móét er absoluut minimaal in?
5- heb je een voorbeeld van een ontwerp dat je goed vindt voor dit 'product'? (Stuur een link/screenshot)
6- formaat? Maximaal op 1 A4 bijvoorbeeld?
7- Moet het aanpasbaar blijven?
  (zo NEE: levering als Adobe illustrator bestand,
  zo JA - dan wordt het een beperkte Powerpoint of een Text-editable PDF)
8- wat is de deadline?
9- Budget?

Jirosworld illustratie - Terms & conditions / Algemene Voorwaarden

Mocht je gebruik willen maken van Jiro's illustraties dan zitten daar een aantal algemene voorwaarden aan verbonden.

Prijsafspraken: Opdrachtgever en illustrator dienen vooraf een redelijke prijsafspraak overeen te komen. Een offerte is niet per definitie bindend in die zin: dat onvoorziene uitloop of meerwerk kostenverhogend kan werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Jiro stuurt voorafgaand een offerte waarin onderstaande voorwaarden digitaal ondertekend dienen te worden (via SignRequest) + een schetsfactuur incl. BTW.
• Deze door de opdrachtgever te bepalen prijsafspraken geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de illustratie(s) zoals overeengekomen. Voor extra gebruik is een vooraf vastgestelde toeslag verschuldigd. Bij onvoorzien extra gebruik in een later stadium is wederom een toeslag verschuldigd. De hoogte daarvan wordt bepaald naar redelijkheid en in overleg met de illustrator. Is in dit laatste geval sprake van het ontbreken van overeenstemming, dan is de illustrator gerechtigd tot het eenzijdig vaststellen van een redelijke toeslag.
• Als er geen bepaling van territoriale omvang van het gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland.
• Ook als er geen bepaling van de gebruikstermijn (dat geldt voor de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden.
• De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is.
Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. Huisstijlen en logo’s zijn originele ontwerpen waarop auteursrecht van de maker berust. De ontwerper heeft in beginsel daarop het auteursrecht. Dat betekent dat voor veranderingen aan het ontwerp de toestemming van de ontwerper nodig is. Er is ook toestemming van de ontwerper nodig als het ontwerp voor een nieuwe toepassing wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van een logo voor een zusterorganisatie, of de doorvertaling van een huisstijl naar een winkelconcept. Er kan een exclusieve licentie worden afgesloten om de huisstijl of het logo te gebruiken waar het voor bedoeld is. De ontwerper kan de auteursrechten ook, eventueel tegen een vergoeding, aan de opdrachtgever overdragen zodat deze voortaan de eigendom van het ontwerp heeft. Een rechtenoverdracht en (sinds 1 juli 2015) ook een exclusieve licentieverlening moeten schriftelijk worden overeengekomen. De oorspronkelijke maker behoudt altijd zijn zogenaamde persoonlijkheidsrechten, ook na een overdracht van de exploitatierechten (volgens Nederlands beeldrecht).
Facturering: Betalingsvoorwaarden: 50% vóór aanvang van de opdracht ('schetsfase)'). Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Over het verschuldigde bedrag zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.
Extra kosten: De algemene voorwaarden voor extra kosten, nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onder extra kosten vallen o.a. reis-, onderzoek- /documentatie-, overlegtijd tussen illustrator en opdrachtgever op locatie en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht. Reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Een redelijkerwijs geschat bedrag aan extra kosten dient de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan de illustrator te voldoen. Is er een all-in prijs afgesproken, dan is dit voorgaande niet van toepassing.
De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen. Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium. Bij het overeengekomen honorarium zijn maximaal 2 correctieslagen inbegrepen voor de schetsen. Bij iedere volgende correctie wordt 25% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht, en bij ingrijpende (een totaal ander beeld dan eerder overeengekomen) redactionele correcties 50%.
Termijnbetaling: Indien de productietijd naar redelijke verwachting langer dan 14 dagen zal duren, zal de illustrator gerechtigd zijn een termijnbetaling te vorderen in relatie tot het overeengekomen of in overeenstemming met art.1 te berekenen prijsafspraken.
Vrijwaring aansprakelijkheid: De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d. alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Naamsvermelding: De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren en/of een watermerk te plaatsen. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding een voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de opdrachtgever geregeld te worden.
Annulering opdracht​: Bij annulering van de opdracht, tijdens levertijd, om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd. Tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator. De illustrator zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld) al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.
​Reproductierecht na levering: De opdrachtgever zal alle schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering retourneren aan de illustrator en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook, van deze schetsen of delen ervan, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.
​Social media/socials: Illustratiewerk dat alléén voor social media wordt gemaakt, wordt niet drukklaar afgeleverd, en valt onder een lager uurtarief + lager afkooprecht voor oneindig hergebruik. De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van een opdracht voor social media in gezamenlijk overleg een honorarium bepalen. Mogelijk zit hier toestemming bij inbegrepen voor het veranderen van het eindbeeld, maar dit verschilt per opdracht.
Bewaarplicht: De opdrachtgever is verplicht al het geleverde illustratiewerk in ieder geval binnen 6 maanden na leverdatum onbeschadigd aan de illustrator te retourneren. Mits het fysieke eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen. De illustrator verplicht zich het genoemde werk maximaal 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.
Wijzigingen aanbrengen in originelen: Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.
Verlies en schade​: In geval van verlies, diefstal, of schade toegebracht aan het originele werk is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de illustrator.
Proeven en drukexemplaren​: Waar mogelijk zal de opdrachtgever de illustrator enkele proeven of gedrukte exemplaren van het werk doen toekomen zodra reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.
Niet nakomen betalingsverplichtingen: Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, vervallen alle door de illustrator aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.
Geschillen illustrator en opdrachtgever: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing (zoals bedongen door de BNO en Pictoright). Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Jirosworld-illustration is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever.

Voorbeeldstijlen Portfolio

Hieronder zie je voorbeelden van mijn recente werk.

Mijn strips en tekeningen zijn online te zien op mijn portfolio site maar ook op Instagram.

Naar boven ↑